Στατιστικά
Σταθμός
01 Πολυβολείο
02 Τριφυλλίτση
03 Πολυβολείο
04 Νέο Πάρκο
Υψόμετρο 1012 1403 1012 660
Απόσταση ανά σταθμό
3,5 5,6 3,8 2,9
Συνολική απόσταση
3,5 9,1 12,9 15,8
Ανάβαση ανά σταθμό
370 634 30 3
Συνολική ανάβαση
370 1004 1034 1037
Κατάβαση ανά σταθμό
17 242 423 356
Συνολική κατάβαση
17 259 682 1038
Μήκος μονοπατιού
1580 5010 3540 1650
Μήκος Δασικού
630 535 245 -
Μήκος τσιμέντου
290 - - -
Μήκος ασφάλτου
1050 - - 1270

Creative wp theme inithemes.com